Εσωτερικές τοιχοποιίες

Εφαρμογή γυψοσανίδας

Στον αλφαδιασμένο σκελετό στερεώνονται οι γυψοσανίδες βιδώνοντας προοδευτικά από το ένα άκρο προς το άλλο για να μην παραμορφώνονται. Σε περίπτωση δεύτερης στρώσης γυψοσανίδας, πρέπει οι αρμοί να μετατίθενται. Κάθε στρώση στερεώνεται αυτόνομα.

Οι γυψοσανίδες συνίσταται να διατάσσονται και να βιδώνονται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς διότι η κατά μήκος αντοχή σε κάμψη της γυψοσανίδας είναι περίπου τριπλάσια από την αντοχή σε κάμψη κατά πλάτος. Είναι δυνατή και η παράλληλη τοποθέτηση, τότε όμως πρέπει οι δευτερεύοντες οδηγοί να διαταχθούν σε μικρότερες αποστάσεις μεταξύ τους δηλαδή να πυκνώσουν.

Σε περίπτωση πολλαπλών στρώσεων γυψοσανίδας, η κάθε στρώση τοποθετείται με μετατιθέμενους αρμούς. Η κάθε στρώση στερεώνεται σταθερά στο μεταλλικό σκελετό. Οι αποστάσεις στερέωσης της πρώτης μπορούν να τριπλασιαστούν εάν η 2η στρώση τοποθετηθεί την ίδια ημέρα.

Σε περίπτωση μήκους ή πλάτους οροφής που ξεπερνά τα 15m απαιτείται οπωσδήποτε πρόβλεψη και διάταξη αρμών συστολοδιαστολής. Τυχόντες αρμοί στην κατασκευή του φέροντος οργανισμού πρέπει να μεταφέρονται και στην κατασκευή της οροφής από γυψοσανίδα.