Εσωτερικές οροφές

Μέτρηση και χάραξη

Κατά τη μέτρηση για την τοποθέτηση οδηγών οροφής χρησιμοποιείται ταινιόμετρο με σήμανση κάθε 60cm. Η χάραξη για την κατασκευή μιας οροφής γίνεται περιμετρικά στους τοίχους με αλφαδολάστιχο και χρωστικό νήμα (ράμμα). Για λόγους ταχύτητας και ακρίβειας η χάραξη μπορεί να γίνεται με συσκευές ακτινών laser.