Εσωτερικές οροφές

Ανάρτηση σκελετού

Η οροφή αναρτάται στον ξύλινο φέροντα οργανισμό στέγης με βίδες που διαθέτουν πιστοποιητικό χρήσης. Σε φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα επιβάλλεται η χρήση μεταλλικού εκτονούμενου βύσματος. Η τοποθέτηση και εφαρμογή του πρέπει να είναι πιστοποιημένη. Η ανάρτηση σε άλλα υλικά πρέπει να γίνεται με πιστοποιημένο μέσο στερέωσης. Τα μη πιστοποιημένα βύσματα πρέπει να έχουν διάμετρο διατομής τουλάχιστον 8mm και να εισχωρούν σε διπλάσιο βάθος από αυτό των πιστοποιημένων και τουλάχιστον 6cm. Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση ανά βύσμα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,5kN ή 50kg.

Η ανάρτηση των κύριων οδηγών του σκελετού των οροφών D111, D112 & D113 γίνεται από βύσματα με άμεσες αναρτήσεις Π για αποστάσεις μέχρι 12cm και με ταχείες ή άκαμπτες αναρτήσεις για ύψη ανάρτησης άνω των 12cm. Για κάλυψη υψηλών απαιτήσεων ηχομόνωσης απαιτούνται αναρτήσεις με ελαστική διακοπή που ελαχιστοποιούν τις ηχογέφυρες.

Αποστάσεις αναρτήσεων

Οι αποστάσεις στερέωσης των αναρτήσεων στην οροφή εξαρτώνται από το φορτίο και τον τύπο της οροφής . Στον πίνακα καταγράφονται οι αποστάσεις των αναρτήσεων για τον πλέον συνηθισμένο τύπο οροφής D112. Στο τεχνικό φυλλάδιο D11 βρίσκεται κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Ο κύριος οδηγός συνδέεται με το δευτερεύοντα με συνδετήρα Π ή Τ. Οι δευτερεύοντες οδηγοί τοποθετούνται κάθετα και ανισόπεδα κάτω από τους κύριους οδηγούς.

Οι αποστάσεις διάταξης των δευτερευόντων οδηγών φαίνονται στον πίνακα. Ανάλογα με τις απαιτήσεις πυραντοχής μπορεί να επιβάλλονται και μικρότερες αποστάσεις. Η σύνδεση της οροφής σε παράπλευρο τοίχο γίνεται με περιμετρικό προφίλ. Η στερέωσή του γίνεται στον τοίχο με βύσματα και βίδες και μέγιστη απόσταση στερέωσης 60cm.