Εξωτερικές τοιχοποιίες

Εφαρμογή τσιμεντοσανίδας

Τοποθετείστε την τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor οριζόντια πάνω στον σκελετό “με την τυπωμένη πλευρά εξωτερικά ώστε να είναι εμφανής”. Αφήστε ένα κενό 3-5mm μεταξύ των τσιμεντοσανίδων με την χρήση αποστάτη. Κατά την τοποθέτηση οι αρμοί πρέπει να διασταυρώνονται ενώ οι κατακόρυφοι πρέπει να υποστηρίζονται από ορθοστάτες.

Η τοποθέτηση των τσιμεντοσανίδων στα ανοίγματα πρέπει να γίνετε όπως στηναπεικόνιση.