Εξωτερικές τοιχοποιίες

Βίδωμα τσιμεντοσανίδων

Βιδώστε την τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor στον σκελετό με τις βίδες AQUAPANEL® Maxi screws, οι οποίες είναι κατάλληλες για βίδωμα, είτε σε μεταλλικό είτε σε ξύλινο σκελετό. Βιδώστε τις βίδες αρχικά στο κέντρο της τσιμεντοσανίδας και έπειτα προχωρήστε το βίδωμα προς τις άκρες.

Απόσταση βιδών ≤ 250 mm

Απόσταση από τις άκρες ≥ 15mm

Μην βιδώνετε υπερβολικά τις βίδες

Σημείωση: Πρέπει να αφήνετε ένα κενό μεταξύ των τσιμεντοσανίδων 3mm - 5mm.