Εξωτερικές τοιχοποιίες

Διαπνέουσα μεμβράνη

Κατά την κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας απαιτείται φράγμα υδρατμών πίσω από την τσιμεντοσανίδα. Χρησιμοποιήστε την AQUAPANEL® Tyvek® StuccoWrap. Για την εφαρμογή της διαπνέουσας μεμβράνης ξεκινήστε από το κάτω μέρος της κατασκευής προς τα επάνω και ξετυλίξτε ομοιόμορφα στο σκελετό.

Επικαλύψτε όλες τις οριζόντιες και κάθετες ενώσεις για τουλάχιστον 10cm.

Στερεώστε την μεμβράνη με την βοήθεια αυτοκόλλητης ταινίας διπλής όψεως και τοποθετήστε ύστερα την τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL® Outdoor.