Εσωτερικές τοιχοποιίες

Ανάρτηση φορτίων

Ελαφριά αντικείμενα όπως πίνακες, κάδρα και ράφια που δεν ξεπερνούν τα 15kg, αναρτώνται απευθείας στη γυψοσανίδα με καρφιά ή άγκιστρα. Ντουλάπια τοίχου ή ράφια με βάρος έως 40kg/m κατά μήκος τοίχου και κέντρο βάρους που δεν απέχει περισσότερο από 30cm από τον τοίχο, μπορούν να αναρτηθούν σε οποιοδήποτε μέρος του τοίχου με ειδικά εκτονούμενα βύσματα και βίδες όταν το πάχος γυψοσανίδας είναι από 12,5mm έως 15mm.

Για ανάρτηση αντικειμένων μεγαλύτερου βάρους όπως πχ είδη υγιεινής, σώματα θέρμανσης κλπ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικές αναρτήσεις φορτίων
.

Περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες για την ανάρτηση των φορτίων θα βρείτε στα Συστήματα Τοιχοποιιών W11
.