Εσωτερικές τοιχοποιίες

Διαμόρφωση ανοιγμάτων

Ανοίγματα στους τοίχους προκύπτουν κατά κανόνα όταν επίκειται τοποθέτηση πόρτας ή υαλοστασίου. Στους τοίχους ξηράς δόμησης είναι δυνατή η τοποθέτηση όλων των ειδών κασσωμάτων από ξύλο, αλουμίνιο, πλαστικό ή στραντζαριστό χάλυβα.

Οι ορθοστάτες περιμετρικά του ανοίγματος πρέπει να είναι σταθεροί και αντοχής ώστε να φέρουν το φορτίο της πόρτας. Για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν κατά την κατασκευή το πάχος, το ύψος του τοίχου, το βάρος της πόρτας και ο τρόπος χρήσης της.

Συγκεκριμένα για ανοίγματα με φύλλο πόρτας έως 30kg και ύψος τοίχου έως 3,00m πρέπει να ενισχύονται καθ’ όλο το ύψος του τοίχου οι πλευρές του ανοίγματος με ορθοστάτες που έχουν ενσωματωμένο σε αυτούς ξυλοδοκό. Για φύλλα πόρτας μεγάλου βάρους και ύψος τοίχου 3,00m απαιτείται η χρήση μεταλλικού ενισχυμένου ορθοστάτη UA προφίλ πάχους λαμαρίνας 2mm στις πλευρές του ανοίγματος σε όλο το ύψος του τοίχου. Η στερέωση των UA προφίλ σε δάπεδο και οροφή γίνεται εύκολα και γρήγορα με μεταλλικά ελάσματα Γ. ο αρμός των γυψοσανίδων δεν πρέπει να διαμορφώνεται σε συνέχεια του ανοίγματος της πόρτας. Η ένωσή τους πρέπει να γίνεται πάντα σε ενδιάμεσο ορθοστάτη στο υπέρθυρο.