Ποιοτικοί έλεγχοι

Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ποιότητα και να μην αναφέρουμε το τμήμα του Ποιοτικού Ελέγχου ή Ελέγχου Ποιότητας, όπως αρμόζει καλύτερα. Το τμήμα αυτό εδράζεται στον χώρο του εργοστασίου και έχει σαν στόχο του την καθημερινή και αδιάλειπτη τήρηση των διαδικασιών ελέγχου και παραγωγής όλων των προϊόντων, ενδιάμεσων και τελικών. Το προσωπικό του τμήματος είναι εφοδιασμένο με τον πιο σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και με τις τελειότερες πληροφορίες σχετικά την φύση των προϊόντων. Η εύρυθμη λειτουργία του εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα των υλικών της Knauf. Όλες οι εργοστασιακές λειτουργίες παραγωγής και διεκπεραίωσης είναι πιστοποιημένες από την TUV ΝORD κατά ΕΝ ISO 9001.

Γυψοσανίδες

Η παραγωγή γυψοσανίδων γίνεται με ανάμιξη του γύψου (ημιυδρίτης) με νερό και διάφορες πρόσθετες ουσίες σε κατάλληλες αναλογίες, λαμβάνοντας έτσι την μορφή υδατοειδούς πολτού, ο οποίος επανακρυσταλλώνεται. Ο πολτός τοποθετείται μεταξύ 2 φύλλων ειδικού χαρτιού, δημιουργώντας μία υγρή γυψοσανίδα και μετά την κοπή του στις επιθυμητές διαστάσεις, οδηγείται σε ξηραντήρα στον οποίο απομακρύνεται γύρω στο 40% της περιεχόμενης υγρασίας.

Μετά την παραγωγή και πριν την πώληση των γυψοσανίδων, μεσολαβεί ο ποιοτικός έλεγχος. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του εργοστασίου εκτελεί όλους εκείνους τους ελέγχους, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές ΕΝ 520, ώστε οι παραγόμενες γυψοσανίδες να εμπεριέχουν όλα τα συστατικά που τις κατατάσσει σε ένα από τα κορυφαία υλικά εσωτερικής δόμησης. Ελέγχονται οι μηχανικές αντοχές, η πρόσφυση στο χαρτί, οι διαστάσεις, η επιπεδότητα τελικής επιφάνειας, η υδατοαπορροφητικότητα, η αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Βασικά πλεονεκτήματα των γυψοσανίδων είναι η ευελιξία, το συγκριτικά μικρό βάρος τους, η δυνατότητα εύκολης κοπής και προσαρμογής σε συγκεκριμένες διαστάσεις και η δυνατότητα τους να εφαρμοστούν ως επένδυση βασικών δομικών στοιχείων είτε με απευθείας επικόλληση είτε με παρεμβολή μεταλλικού σκελετού.

Οι γυψοσανίδες προσφέρουν επίσης θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία, δυνατότητα ανάρτησης συγκεκριμένων φορτίων στην επιφάνεια τους, ευκολία στην βαφή και την διακόσμηση, ανθυγρότητα. Είναι ανθεκτικές στις μηχανικές καταπονήσεις, βοηθούν στην δημιουργία ευχάριστου κλίματος, στην εξοικονόμηση ενέργειας που σε διαφορετική περίπτωση θα καταναλώνονταν σε θέρμανση ή ψύξη. Έχουν μικρό κόστος συντήρησης, συνοδεύονται από διεθνή τύπου πιστοποιητικά. Εγκαθίστανται εύκολα και εξοικονομούν ωφέλιμο χώρο σε αντίθεση με το τούβλο και τον σοβά.’’

Μεταλλικά προφίλ

Μεταλλικά προφίλ: Η Κnauf παράγει πλήρης σειρά Profil και Amfil ορθοστάτες, στρωτήρες, περιμετρικά και οδηγούς οροφής που διευκολύνουν και τυποποιούν τις κατασκευές τοίχων, οροφών και επενδύσεων με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.

Γωνιόκρανα: Παράγονται τα γωνιόκρανα προστασίας άκρων γυψοσανίδας, γωνιόκρανα σοβά, οδηγοί σοβατίσματος και γωνιόκρανα απόληξης σοβά. Παρέχουμε επιπλέον προστασία παράγωντας γωνιόκρανα με πρώτη ύλη κατηγορίας Ζ275.

Εξαρτήματα: Η Knauf παράγει ειδικά μελετημένα μεταλλικά εξαρτήματα που απλοποιούν και τυποποιούν τις κατασκευές. Μεγάλο πλεονέκτημά τους είναι η συνεργασιμότητα που εξασφαλίζει τη σταθερή και ασφαλή σύνδεση των μεταλλικών προφίλ μεταξύ τους.

Τέλος παράγονται τα καμπυλωτά προφίλ για τις οροφές καθώς και τα Aquaprofil, είδη τα οποία παράγονται από πρώτη ύλη με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία.

Ποιοτικός έλεγχος προφίλ: Η παραγωγή των προφίλ γίνεται με πρώτη ύλη από χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ κατηγορίας Ζ140.

- Πριν τη παραγωγή ελέγχεται κάθε παρτίδα πρώτης ύλης.

- Κατά την παραγωγή ελέγχονται τα Προφίλ που παράγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN-14195.

- Φέρουν πιστοποιητικά ποιότητας καθώς και σήμανση CE που σημαίνει την ασφάλεια χρήσης του προϊόντος.

Ενσακισμένα

Ενσακισμένα προϊόντα: Τα ενσακισμένα προϊόντα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

α) Υλικά σοβατίσματος

β) υλικά αρμολόγησης/σπατουλαρίσματος

γ) Γύψος οικοδομών/ γύψος καλλιτεχνίας

δ) Γυψόκολλες

To μεγαλύτερο μερίδιο βέβαια στην παραγωγή κατέχουν τα υλικά σοβατίσματος και δη οι έτοιμοι σοβάδες που παράγονται κατά κύριο λόγο με ανάμιξη γύψου υψηλής καθαρότητας, μαρμαρόσκονη επιλεγμένης κοκκομετρίας και διογκωμένο περλίτη.

Ποιοτικός έλεγχος ενσακισμένων: Παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με το κανονισμό EN 13279-1. Η πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία καθώς και οι διαδοχικοί ποιοτικοί έλεγχοι σε κάθε στάδιο, εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα προϊόντος.

Μεταξύ των άλλων ελέγχονται οι χρόνοι πήξης των υλικών, η εργασιμότητα, οι μηχανικές αντοχές, οι διάφορες κοκκομετρίες, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί όλα τα πρόσμικτα που θα χρησιμοποιηθούν. Επιπρόσθετα όλα τα προϊόντα εφαρμόζονται από το ειδικό τμήμα εκπαιδευτών σε πραγματικές συνθήκες εργοταξίου και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ τα αποτελέσματα αξιολογούνται καταλλήλως από την παραγωγή.

Όλες οι εργοστασιακές λειτουργίες παραγωγής και διεκπεραίωσης είναι πιστοποιημένες από την TUV ΝORD κατά ΕΝ ISO 9001.

Παστοειδή

Ποιοτικός έλεγχος παστοειδών: Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος κατά την διάρκεια παραγωγής εξασφαλίζουν τα πλεονεκτήματα των παστοειδών προϊόντων της Knauf. Όλα τα παραγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε ένα συνεχή ποιοτικό έλεγχο από το εξειδικευμένο προσωπικό του εργοστασίου. Μεταξύ των άλλων ελέγχονται το ιξώδες (δείκτης ρευστότητας), η ευκολία στο τρίψιμο, η πυκνότητα και τέλος διεξάγεται και βακτηριακός έλεγχος. Επιπλέον, ελέγχονται όλα τα πρόσμικτα που θα χρησιμοποιηθούν, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους το καθένα ξεχωριστά. Τέλος, όλα τα προϊόντα εφαρμόζονται από το ειδικό τμήμα εκπαιδευτών σε πραγματικές συνθήκες εργοταξίου και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ τα αποτελέσματα αξιολογούνται καταλλήλως από την παραγωγή.

Όλες οι εργοστασιακές λειτουργίες παραγωγής και διεκπεραίωσης είναι πιστοποιημένες από την TUV ΝORD κατά ΕΝ ISO 9001.