Συστήματα ξηράς δόμησης Κύπρος

Συστήματα ξηράς δόμησης Κύπρος

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην εκμάθηση και κάλυψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή εσωτερικών μη φερουσών τοιχοποιιών και επενδύσεων, εσωτερικών οροφών αναρτημένων από φέρουσα οροφή, με τη χρήση γυψοσανίδων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Καλύπτει τα συστήματα ξηράς δόμησης καθώς και τα συστήματα ποιότητας επιφανειών Q1-Q4 και απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που επιζητούν τεχνική εκπαίδευση για το σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων ξηράς δόμησης.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ανάγνωση, ερμηνεία και χρήση των εξειδικευμένων κατασκευαστικών λεπτομερειών, των ειδικών προδιαγραφών, στην επιλογή των κατάλληλων συστημάτων, τύπων γυψοσανίδας, μεταλλικών προφίλ και εξαρτημάτων, υλικών αρμολόγησης και επιχρισμάτων και τελικά στη χρήση των υλικών και εφαρμογή των κανόνων στην κατασκευή.

Περιεχόμενα

• Υλικά & εργαλεία ξηράς δόμησης

• Συστήματα τοιχοποιιών ξηράς δόμησης (W111, W112,W113, W115, W116, W623, W625)

• Παρελκόμενα τοιχοποιιών ξηράς δόμησης

• Συστήματα εσωτερικών επενδύσεων & θερμομόνωσης (W61, InTherm)

• Συστήματα τοιχοποιιών με ειδικές ανθεκτικές γυψοσανίδες Ultraboard

• Υλικά & τεχνικές αρμολόγησης (επίπεδα ποιότητας επιφανειών από Q1 έως Q4, φινίρισμα)

• Συστήματα Οροφών Ξηράς Δόμησης με γυψοσανίδα D11 (D112,D113, κατασκευή σκελετού και τοποθέτηση γυψοσανίδας, θυρίδα επίσκεψης)

• Κατασκευές με διάτρητη γυψοσανίδα Cleaneo (D127, τεχνολογία Cleaneo)

• Συστήματα επισκέψιμων οροφών (AMF, Danogips, Tiles, Ventatec) (παρουσίαση ποικιλίας υλικών, ιδιότητες, κατασκευή σκελετού εμφανούς και κρυφού συστήματος)

• Kαμπύλες κατασκευές, κατασκευή θόλου D19 (χρήση Router, Knaufixy)

• Βασικά στοιχεία ακουστικής, ηχομόνωσης & ορυκτοβάμβακες Knauf Insulation

• Βασικά στοιχεία πυραντοχής (πυράντοχα συστήματα ξηράς δόμησης)

• Τεχνική και κοστολογική σύγκριση συμβατικής τοιχοποιίας και συστημάτων ξηράς δόμησης.

Ομιλητής: Γιάννος Κουρίδης

Στόχος

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

• να διαβάσουν και να ερμηνεύσουν τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες των τεχνικών φυλλαδίων συστημάτων ξηράς δόμησης της Knauf ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του έργου

• να επιλέγουν και να προετοιμάζουν τα κατάλληλα υλικά για το έργο

• να υλοποιούν μη φέροντα χωρίσματα και επενδύσεις αλλά και μη φέρουσες αναρτημένες οροφές με τη χρήση γυψοσανίδας, παραδίδοντας την επιθυμητή τελική επιφάνεια του δομικού στοιχείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις

• να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών διαθέσιμων συστημάτων δόμησης στην αγορά.

Δεδομένα

Ημερομηνίες:
Περίοδος: 3 Ημέρες
Έναρξη: 1η ημέρα 09:00π.μ.
Τέλος: 3. Ημέρα 16:00μ.μ.
Κόστη: 40,- € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αιρθμός συμμετεχόντων: 15
Αριθμός σεμιναρίου: TB111
Τμήμα: Συστήματα τοιχοποιιών ξηράς δόμησης

Πληροφορίες

Σεμινάριο για:
 • Αλουμινάς
 • Γυψαδόρος
 • Ελαιοχρωματιστής
 • Εταιρεία μονώσεων
 • Ξυλουργείο
 • Οικοδόμος
 • Σιδεράς
 • Σοβατζής
 • Συνεργείο ξήρας δόμησης
Υπηρεσίες:
 • Θεωρητικές παρουσιάσεις υλικών και συστημάτων δόμησης.
 • Επιδείξεις εφαρμογής υλικών και συστημάτων δόμησης.
 • Παροχή γραφικής και ενημερωτικής ύλης για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.
 • Παροχή κατάλληλης ενδυμασίας (φόρμα εργασίας) και εργαλείων για τα σεμινάρια όπου προβλέπεται εκπαιδευτική εφαρμογή.
 • Φιλοξενία (πρόχειρο γεύμα, καφές, αναψυκτικό, δείπνο και διαμονή σε ξενοδοχείο).
 • Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου.
 • Αναμνηστική φωτογραφία συμμετεχόντων.
Χώροι:
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Για ενδιαφέρον συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως καλέσετε στο Τηλ.: 25 821 040 ή στο knauf@knauf.com.cy ή καταχωρείστε τη συμμετοχή σας στην ειδική φόρμα αίτησης. Σύμφωνα με τη ημερομηνία εκδήλωσης συμμετοχής δημιουργείται σχετική λίστα προτεραιότητας.

Επίσης, μπορείτε να συμπληρώσετε και αποστείλετε τα πιο κάτω στοιχεία στο φαξ 25 343 346.

 • Εταιρεία:
 • Όνομα:
 • Επώνυμο:
 • Επάγγελμα:
 • Διεύθυνση:
 • Πόλη                                Τ.Κ.
 • E-mail:
 • Τηλ. επικοινωνίας:
 • Φαξ:
 • Κινητό τηλέφωνο:
Κατοχύρωση της εφαρμογής:

Υπάρχει η δυνατότητα έγγραφης ανάκλησης της συμμετοχής το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Στην περίπτωση που δεν θα συγκεντρωθεί ικανός αριθμός (5 άτομα) συμμετεχόντων για κάποιο σεμινάριο τότε αυτό θα αναβάλλεται. Η Knauf Cyprus Ltd διατηρεί πάντως το δικαίωμα αναβολής της διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου κατά την απόλυτη κρίση της.

Εγγραφή

Πόσα άτομα θέλετε να εγγράψετε?*