Έτοιμοι σοβάδες & Thermoprosopsis στη Θεσσαλονίκη

Έτοιμοι σοβάδες & Thermoprosopsis στη Θεσσαλονίκη

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην εκμάθηση και κάλυψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή συστημάτων έτοιμων σοβάδων σε τοιχοποιίες και οροφές, συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς και το αντιρηγματικό σύστημα εξωτερικών τοιχοποιιών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που επιζητούν τεχνική εκπαίδευση στην εφαρμογή συστημάτων επιχρίσματος και θερμομόνωσης σε τοιχοποιίες. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ανάγνωση, ερμηνεία και χρήση των εξειδικευμένων κατασκευαστικών λεπτομερειών, των ειδικών προδιαγραφών, στην επιλογή των κατάλληλων συστημάτων, επιχρισμάτων, ασταριών και ειδικών εξαρτημάτων και τελικά στη χρήση των υλικών και εφαρμογή των κανόνων στην κατασκευή.

Περιεχόμενα

• Έτοιμοι Σοβάδες με βάση το γύψο (MP75L, Diamant) - Θεωρία και πρακτική εφαρμογή.

• Φινίρισμα σοβατισμένων επιφανειών με παστοειδή υλικά. Επίδειξη και πρακτική εφαρμογή με μηχανή. Μηχανές PFT

• Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoprosopsis® - Θεωρία (συστήματα Fine - Organic - Flex, στάδια εφαρμογής, πλεονεκτήματα, παράδειγμα χρόνου απόσβεσης του συστήματος, συστήματα εσωτερικής θερμομόνωσης InTherm, ενεργειακή ταυτότητα, ΚΕΝΑΚ, έργα αναφοράς)

• Thermoprosopsis® - Πρακτική εφαρμογή με το χέρι / με μηχανή (επικόλληση EPS, βασικό επίχρισμα, τελικό επίχρισμα συστήματος)

• Αντιρηγματικό σύστημα επιδιόρθωσης προσόψεων Knauf Pastol – Θεωρία και επίδειξη εφαρμογής

Ομιλητής: Αχιλλέας Σακαβός Τεχνική & Εμπορική Υποστήριξη

Στόχος

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

i. να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες των τεχνικών φυλλαδίων συστημάτων έτοιμων σοβάδων και Thermoprosopsis® της Knauf ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του έργου

ii. να επιλέγουν και να προετοιμάζουν τα κατάλληλα υλικά για το έργο

iii. να εφαρμόζουν συστήματα επιχρισμάτων και εξωτερικής θερμομόνωσης, παραδίδοντας την επιθυμητή επιφάνεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις

iv. να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών διαθέσιμων συστημάτων δόμησης στην αγορά

Δεδομένα

Ημερομηνίες:
Περίοδος: 3 Ημέρες
Έναρξη: 1η ημέρα 08:00π.μ.
Τέλος: 3. Ημέρα 16:00μ.μ.
Κόστη: 85,- € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αιρθμός συμμετεχόντων: 18
Αριθμός σεμιναρίου: PF111
Τμήμα: Συστήματα έτοιμων σοβάδων & Thermoprosopsis

Πληροφορίες

Σεμινάριο για:
  • Αλουμινάς
  • Γυψαδόρος
  • Ελαιοχρωματιστής
  • Εταιρεία μονώσεων
  • Ξυλουργείο
  • Οικοδόμος
  • Σιδεράς
  • Σοβατζής
  • Συνεργείο ξήρας δόμησης
Υπηρεσίες:
• Θεωρητικές παρουσιάσεις υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Επιδείξεις εφαρμογής υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Παροχή γραφικής και ενημερωτικής ύλης για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

• Παροχή κατάλληλης ενδυμασίας (φόρμα εργασίας) και εργαλείων για τα σεμινάρια όπου προβλέπεται εκπαιδευτική εφαρμογή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Προαιρετικό πακέτο διαμονής κόστους 50€/συμμετέχοντα που καλύπτει διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Φιλοξενία στο σεμινάριο (πρόχειρο γεύμα, καφές, αναψυκτικό) σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική. • Φιλοξενία (καφές, αναψυκτικό) για τα σεμινάρια στο εκπαιδευτικό κέντρο στην Αττική.

• Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου & αναμνηστική φωτογραφία σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

Χώροι:
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα σεμινάρια πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

• με αποστολή αίτησης από τον εμπορικό συνεργάτη στα email: solutions@knauf.gr & Fax: 2642029112

• με καταχώριση των στοιχείων στην ειδική φόρμα

Με την παραλαβή της αίτησης ο συμμετέχων ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των ελεύθερων θέσεων και την καταχώριση της αίτησης συμμετοχής. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει το χρηματικό κόστος για τη συμμετοχή του, σε τραπεζικό λογαριασμό , εντός τριών ημερών από την αίτηση και να αποστείλει το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης στα solutions@knauf.gr ή 2642029112 ώστε να θεωρηθεί έγκαιρη η συμμετοχή του.

Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίον μπορεί να γίνει η κατάθεση είναι:

ALPHA BANK IBAN: GR83 0140 1310 1310 0200 2004 848

Διευκρινίζουμε πως η μεταφορά όλων των συμμετεχόντων από τον τόπο διαμονής τους, καθώς και από το ξενοδοχείο προς το κέντρο εκπαίδευσης της εταιρείας στο εργοστάσιο θα γίνεται με μέσα των συμμετεχόντων.

Κατοχύρωση της εφαρμογής:

Υπάρχει η δυνατότητα έγγραφης ανάκλησης της συμμετοχής το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή η χρηματική κατάθεση θα ισχύσει για κάποια άλλη μελλοντική συμμετοχή εντός του ίδιου έτους. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα ή ο ενδιαφερόμενος δεν παρουσιασθεί στο σεμινάριο, χάνει το συμβολικό ποσό συμμετοχής.

Στην περίπτωση που δεν θα συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων (8 συμμετέχοντες) τότε το σεμινάριο ενδέχεται να αναβληθεί. Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αναβολής της διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου, κατά την απόλυτη κρίση της, κατόπιν έγκυρης ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων.

Χρηματική συμμετοχή

Βασικό επίπεδο

Κόστος εκπαίδευσης βασικού επιπέδου: Αμφιλοχία & Θεσσαλονίκη, 85€/συμμετέχοντα. Το κόστος περιλαμβάνει την εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, φόρμα, μέτρα, μολύβια), παπούτσι ασφαλείας*, πρόχειρο γεύμα και καφέ. Το κόστος διαμορφώνεται σε 40€/συμμετέχοντα εφόσον, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, φέρει δικό του παπούτσι ασφαλείας.

*Σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σε εργοταξιακούς χώρους (EN344), τα υποδήματα εργασίας θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας.

Κόστος προαιρετικού πακέτου διαμονής: Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη 50€/συμμετέχοντα που καλύπτει 3 διανυκτερεύσεις (Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη) και + μία ημέρα (Παρασκευή) για όσους μετέχουν στην εξέταση πιστοποίησης, σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή. Για τα 2ήμερα σεμινάρια το κόστος διαμορφώνεται στα 40€/συμμετέχοντα.

Εξειδικευμένο επίπεδο

Το κόστος των σεμιναρίων στη Γερμανία είναι 270€ και περιλαμβάνει την εκπαίδευση, το αεροπορικό κόστος Αθήνα – Γερμανία – Αθήνα, εκπαιδευτικό υλικού, έξοδα διαμονής, και διατροφής βάση του προγράμματος εκπαίδευσης. Έξοδα που δεν περιλαμβάνονται σε όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες αποκλειστικά.

«Πιστοποιημένο» επίπεδο

Το κόστος για την πιστοποίηση ικανότητας είναι 120€ και περιλαμβάνει το κόστος εξετάσεων, πιστοποίησης & έκδοσης «Πιστοποιητικού Ικανότητας» για 6 έτη, από την TUV Hellas.

Εγγραφή

Πόσα άτομα θέλετε να εγγράψετε?*