Υγεία και Ασφάλειατης Εργασίας

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων

Η δήλωση αυτή εγκαθιδρύει την Πολιτική της «KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ» για την Πρόληψη των Μεγάλων Ατυχημάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III), όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία (Κ.Υ.Α 172058/2016), για την αντιμετώπιση κινδύνων από μεγάλα ατυχήματα που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες Η «KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ» αναγνωρίζει ότι η δραστηριότητά της στο εργοστάσιο της Στάνου/Αμφιλοχίας ενέχει κινδύνους πρόκλησης μεγάλου ατυχήματος που μπορεί να επηρεάσει τους εργαζόμενους, τους εργολάβους, τους επισκέπτες και το φυσικό αλλά και τεχνητό περιβάλλον και γενικότερα όσους η εταιρεία έχει την υποχρέωση να προστατεύει.

Σκοπός της Πολιτικής αυτής είναι η πρόληψη των μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με την αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών στις εγκαταστάσεις της, και ο περιορισμός των επιπτώσεών τους, ώστε να διασφαλιστεί υψηλού επιπέδου προστασία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η «KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ» στα πλαίσια του συνολικού συστήματος διαχείρισης, μεριμνά για την διασφάλιση των παρακάτω:

1. Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του προσωπικού που εμπλέκεται στη διαχείριση των κινδύνων μεγάλης έκτασης καθορίζονται σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Οι ανάγκες κατάρτισης προσδιορίζονται και παρέχεται η κατάλληλη εκπαίδευση, τόσο στους εργαζόμενους όσο και τους εργολάβους

2. Οι κίνδυνοι μεγάλου ατυχήματος, οι οποίοι απορρέουν τόσο από τις συνήθεις, όσο και από τις μη-συνήθεις συνθήκες λειτουργίας, προσδιορίζονται με συστηματικές μεθόδους, και αξιολογούνται ως προς τη σοβαρότητα και την πιθανότητα εμφάνισής τους.

3. Η λειτουργία και η συντήρηση των εγκαταστάσεων, των διεργασιών, του εξοπλισμού και των αποθηκευτικών χώρων ελέγχεται ώστε να είναι ασφαλής.

4. Οι μετατροπές και ο σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων, διεργασιών ή αποθηκευτικών χώρων προγραμματίζονται, ελέγχονται και αξιολογούνται

5. Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης προσδιορίζονται με συστηματική ανάλυση και αναπτύσσονται σχέδια για την αντιμετώπισή τους, τα οποία δοκιμάζονται και επικαιροποιούνται τακτικά.

6. Οι σκοποί που τίθενται στην παρούσα Πολιτική και το Σύστημα παρακολουθούνται διαρκώς, ενώ οι αποκλίσεις διερευνώνται και λαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες. Ατυχήματα και παρ ‘ολίγον ατυχήματα αναφέρονται και διερευνώνται.

7. Η παρούσα Πολιτική και το Σύστημα αξιολογούνται περιοδικά και επανεξετάζονται από τη διοίκηση.

Η Διοίκηση της εταιρείας, και τα διευθυντικά στελέχη της δεσμεύονται ότι η επίδοση της εταιρείας στα θέματα ασφάλειας είναι αναπόσπαστο μέρος της επίδοσης της επιχείρησης και των καθηκόντων της.

Για την KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

Δημήτρης Δοντάς

Γενικός Διευθυντής