Υγεία και Ασφάλειατης Εργασίας

Πρότυπο Ασφάλειας Knauf

 • Η δήλωση πολιτικής Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας (ΕΥ&Α) στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για τη δέσμευσή μας στη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων και οποιουδήποτε άλλου επηρεάζεται από τις δραστηριότητές μας.
 • Είναι σημαντικό να καθοριστούν με σαφήνεια οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες για τη διαχείριση και την υλοποίηση της πολιτικής ΕΥ&Α, ώστε κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία σας να γνωρίζει ποιός είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τι.
 • Η εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις νομικές απαιτήσεις (μαζί με τυχόν άλλες νομικές υποχρεώσεις) που ισχύουν για τις δραστηριότητές της. Η εταιρεία θα πρέπει να θέτει σε εφαρμογή μια σαφώς τεκμηριωμένη διαδικασία για τον εντοπισμό, την εκτίμηση και την ενημέρωση των νομικών απαιτήσεων.
 • Κάθε δραστηριότητα της Knauf θα πρέπει να διαθέτει διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων που παρουσιάζει. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διαδικασίες εφαρμόζονται με συνέπεια και ενημερώνονται εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
 • Με ενεργό παρακολούθηση του εξοπλισμού και του εργασιακού σας περιβάλλοντος, μπορείτε να αναγνωρίσετε και να αποφύγετε ένα ατύχημα πριν αυτό συμβεί. Με την τήρηση αρχείου όλων των περιστατικών που συμβαίνουν, μπορείτε να ελέγξτε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα ξανασυμβούν.

 • Κάθε εγκατάσταση της Knauf πρέπει να έχει σαφές και απλό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να περιγράφει πώς θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πώς μπορεί να αποφευχθεί περαιτέρω τραυματισμός και ζημία και πώς θα επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
 • Μια λίστα με το «τι πρέπει να γίνει» είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι τα σημαντικά καθήκοντα διεκπεραιώνονται και δεν παραλείπονται στην πορεία. Οι στόχοι που θέτουμε σε θέματα υγείας & ασφάλειας μάς δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε δράσεις και να διαθέτουμε πόρους με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να διασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα ελέγχων και πρακτικών υγείας και ασφάλειας.
 • Η κατάρτιση σχετικά με θέματα υγείας & ασφάλειας μπορεί να σώσει ζωές. Είτε πρόκειται για διαδικασίες πρώτων βοηθειών, ασκήσεις εκκένωσης είτε για το σωστό και ασφαλή τρόπο χειρισμού δυνητικά επικίνδυνων μηχανημάτων ή υλικών, λίγη εκπαίδευση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.
 • Καθορίζοντας μια πολιτική επικοινωνίας, η εταιρεία σας θα είναι σε θέση να προωθήσει σαφείς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, της διοίκησης και των εξωτερικών φορέων, όπως ρυθμιστικές αρχές, τοπικές κοινωνίες και επισκέπτες.

 • Ένα συμβάν ορίζεται από την εταιρεία μας ως ένα γεγονός το οποίο έχει, ή θα μπορούσε να έχει, προκαλέσει ζημία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις βαθύτερες αιτίες ενός ατυχήματος και να μοιραζόμαστε τα διδάγματά μας με άλλους στην εταιρεία μας.
 • Οι τακτικοί έλεγχοι είναι ένας σημαντικός τρόπος να διαπιστωθεί εάν το εταιρικό σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας λειτουργεί αποτελεσματικά.
 • Οι διαδικασίες λειτουργικού ελέγχου βοηθούν στη διασφάλιση της τήρησης των προτύπων που στοχεύουμε να επιτύχουμε. Οι εκτιμήσεις κινδύνου εντοπίζουν κινδύνους που ελαχιστοποιούνται χάρις στις καλές διαδικασίες λειτουργικού ελέγχου.