Οριζόντια στέγη - δώμα

Εφαρμογές

Η οριζόντια στέγη / δώμα είναι μία σύνθετη κατασκευή που εξυπηρετεί την προστασία του κτιρίου από την εισροή νερού και υγρασίας καθώς επίσης εκπληρώνει και τις απαιτήσεις για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία.

Αυτό είναι εφικτό χρησιμοποιώντας μονωτικές πλάκες δωμάτων από πετροβάμβακα της Knauf Insulation.

Πετροβάμβακας

DDP RT δωμάτων

Πολύ σκληρή μονωτική πλάκα πετροβάμβακα για δώματα με αντοχή συμπίεσης 50 ΚΡα

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,039 W/mK

DDP δωμάτων ενισχυμένες

Πολύ σκληρή μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με αντοχή συμπίεσης 70 ΚΡα

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,040 W/mK