Εφαρμογές για τα δάπεδα

Σε μία κατασκευή το πάτωμα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη διάρκεια αξιοποίησης του κτιρίου, μαζί με την κατασκευή στήριξης, μπορεί να παρέχει σταθερότητα, ομαλότητα της επιφάνειας και ασφάλεια, ακουστική προστασία, θερμική προστασία και πυροπροστασία.

Όλα αυτά είναι δυνατόν να επιτευχθούν συγχρόνως με τη χρήση μόνωσης πετροβάμβακα Knauf Rock .

Πετροβάμβακας

KR POD CLASSIC δαπέδων

Σκληρή μονωτική πλάκα πετροβάμβακα δαπέδων / τοιχοποιίας υψηλής απόδοσης

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,039 W/mK

KR POD PLUS δαπέδων

Σκληρή μονωτική πλάκα πετροβάμβακα δαπέδων με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,039 W/mK

KR POD EXTRA δαπέδων

Σκληρή μονωτική πλάκα πετροβάμβακα δαπέδων

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,039 W/mK