Εσωτερικές τοιχοποιίες

Εφαρμογές

Για την επίτευξη θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και πυροπροστασίας στα συστήματα ξηράς δόμησης βάσει προδιαγραφών, πλάκες πετροβάμβακα και ορυκτοβάμβακα πρέπει να τοποθετούνται ανάμεσα στο μεταλλικό σκελετό των χωρισμάτων.

Ορυκτοβάμβακας

Ρολά Ultracoustic για χωρίσματα

Μονωτικό αυτοφερόμενο ρολό φυσικού ορυκτοβάμβακα για την ξηρά δόμηση με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,037 W/mK και εξαιρετική ηχοαπορρόφηση

Πλάκες Ultracoustic P για χωρίσματα

Μονωτική πλάκα φυσικού ορυκτοβάμβακα χωρισμάτων ξηράς δόμησης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,037 W/mK και εξαιρετική ηχοαπορρόφηση

Πετροβάμβακας

KR SK ξηράς δόμησης

Αυτοφερόμενη μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,038 W/mK

KR L ξηράς δόμησης ενισχυμένες

Ενισχυμένη, αυτοφερόμενη μονωτική πλάκα πετροβάμβακα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,035 W/mK