Πυραντοχή με την Knauf

Διασφαλιστείτε με σύστημα

Πυράντοχες πλάκες

Εξασφαλίστε τις απαιτήσεις πυραντοχής στην κατασκευή σας με τη χρήση πυράντοχων συστημάτων και πλακών Knauf.

Οι ιδιότητες των συστημάτων Knauf όπως η στατική τους επάρκεια και οι απαιτήσεις οικοδομικής φυσικής μπορούν να επιτευχθούν μόνο στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν πλήρως υλικά της Knauf ή προμηθευτών που συστήνονται από αυτήν.

Περιγραφή Τύπος δομικής πλάκας
GV Άκαυστες ινοπλισμένες γυψοσανίδες Fireboard
GKF Δομικές πλάκες με βάση το γύψο
Πυράντοχες γυψοσανίδες
Γυψοσανίδες ηλεκτρομαγνητικής προστασίας LaVita
Πυράντοχες γυψοσανίδες αυξημένης επιφανειακής σκληρότητας και αντοχής Diamant
Πανέλα
Πυράντοχες ηχομονωτικές γυψοσανίδες Piano
Ειδικές γυψοσανίδες Thermoboard
GKFI Ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες αυξημένης επιφανειακής σκληρότητας και αντοχής Diamant
Ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες
Ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες αυξημένoυ πάχους, επιφανειακής σκληρότητας και αντοχής Massivbauplatten
Ανθυγρά πανέλα
Ανθυγροπυράντοχες ηχομονωτικές γυψοσανίδες Piano