Πυραντοχή με την Knauf

Διασφαλιστείτε με σύστημα

Ταξινόμηση

Η επίδραση της εναρμόνισης των Ευρωπαϊκών Κανονισμών όσον αφορά τα δομικά προϊόντα και τα κτίρια στις κατασκευαστικές πρακτικές.

Με την εφαρμογή των νέων ευρωπαϊκών προτύπων για τα δομικά στοιχεία και τις κατασκευές ενδέχεται να προκύψουν αρκετά προβλήματα για όλους τους συμμετέχοντες σε μία κατασκευή, μιας και αρκετοί δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τόσο το νέο σύστημα ταξινόμησης όσο και την εφαρμογή του στη φάση εναρμονισμού των κρατών μελών σε αυτό.

Με τη νέα ευρωπαϊκή ταξινόμηση των προϊόντων δεν αλλάζει τόσο ο τρόπος ελέγχου των συστημάτων. Αποτέλεσμα όμως αυτών των νέων ευρωπαϊκών προτύπων είναι η εξέλιξη και η κατηγοριοποίηση νέων δομικών προϊόντων και συστημάτων στην αγορά, τα οποία είναι άγνωστα στους χρήστες.