Εσωτερικές τοιχοποιίες

Τοιχοποιίες σε μεταλλικό σκελετό

Μη φέρουσες εσωτερικές τοιχοποιίες σε μεταλλικό σκελετό κατά DIN 4103-1, αμφίπλευρη επικάλυψη με μία έως τρεις στρώσεις γυψοσανίδας. Εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εσωτερικής διαμερισματοποίησης με ταυτόχρονη ικανοποίηση απαιτήσεων πυροπροστασίας, ηχομόνωσης, εγκιβωτισμού Η/Μ εγκαταστάσεων, υψηλών μηχανικών αντοχών, αλλά και όταν απαιτείται η κατασκευή τοιχοποιίας ως μεσοτοιχία διαμερισμάτων και λοιπών χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
W111 Τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό- Μονός μεταλλικός σκελετός, μονή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W112 Τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό- Μονός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W113 Τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό- Μονός μεταλλικός σκελετός, τριπλή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W115 Τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό- Διπλός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W116 Τοιχοποιία εγκαταστάσεων - Διπλός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση γυψοσανίδας \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W382 Τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό - Μονός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση τσιμεντοσανίδας Aquapanel Indoor \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W381 Τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό - Μονός μεταλλικός σκελετός, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας Aquapanel Indoor \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W386-1 Τοιχοποιία εγκαταστάσεων- Διπλός μεταλλικός σκελετός Aquaprofil, μονή στρώση τσιμεντοσανίδας Aquapanel Indoor \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W386-2 Τοιχοποιία εγκαταστάσεων- Διπλός μεταλλικός σκελετός Aquaprofil, διπλή στρώση τσιμεντοσανίδας Aquapanel Indoor \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
W361 Τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό- Μονός μεταλλικός σκελετός, μονή στρώση ινογυψοσανίδας Vidiwall \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
W366 Τοιχοποιία εγκαταστάσεων- Διπλός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση ινογυψοσανίδας Vidiwall \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
W365 Τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό- Διπλός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση ινογυψοσανίδας Vidiwall \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
W362 Τοιχοποιία σε μεταλλικό σκελετό- Μονός μεταλλικός σκελετός, διπλή στρώση ινογυψοσανίδας Vidiwall \"Picture\" Φύλλο δεδομένων
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
W11 Συστήματα τοιχοποιών με γυψοσανίδες Knauf
W36 Συστήματα τοιχοποιών με ινογυψοσανίδες Vidiwall (Αγγλική έκδοση)