Επενδύσεις αεραγωγών

Οι απαιτήσεις για αγωγούς εξαερισμού είναι πιο χαλαρές σε σχέση με τους αγωγούς καλωδιώσεων.
Αφενός σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στο εσωτερικό τους και άρα δεν αναμένεται πυρκαγιά, αφετέρου η ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας τους δεν αποτελεί παράγοντα ασφάλειας στις συνήθεις κατασκευές.
Στόχος του συστήματος πυροπροστασίας αεραγωγών της Knauf είναι η παρεμπόδιση της επέκτασης της πυρκαγιάς από ένα δωμάτιο σε γειτονικό μέσω του αγωγού. Οι αντίστοιχες κατηγορίες πυραντίστασης ορίζονται ως L30, L60 κλπ.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
K271 Πυράντοχες επενδύσεις αεραγωγών \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
K26/K27 Συστήματα πυράντοχων επενδύσεων αεραγωγών