Επενδύσεις καλωδιώσεων

Πεδία εφαρμογής σε κτίρια όπου συναθροίζεται το κοινό, π.χ. σχολεία και νοσοκομεία, κ.λπ.
Σε αυτούς τους χώρους είναι σημαντικό να γίνεται η κατασκευή των εγκαταστάσεων των καλωδιώσεων με τρόπο τέτοιο ώστε αυτές να προστατεύονται έναντι της πυρκαγιάς, να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους, αλλά και να εμποδίζεται η διάδοση της πυρκαγιάς μέσω αυτών. Οι αγωγοί εγκαταστάσεων, όπως είναι οι καλωδιώσεις και ο εξαερισμός, στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να κατασκευαστούν από γυψοσανίδες.
Στην περίπτωση αγωγών με καλωδιώσεις, όπου τα καλώδια είναι τοποθετημένα σε σωλήνες ή απευθείας στη βάση των αγωγών, εξετάζονται δύο περιπτώσεις πυρκαγιάς.
1. Η πυρκαγιά ξεκινά από το εσωτερικό του αγωγού, οπότε τα καλώδια καίγονται, αλλά επιβάλλεται η προστασία του χώρου έξω από τον αγωγό. Στην περίπτωση αυτή οι αγωγοί χαρακτηρίζονται ως “αγωγοί Ι” ενώ η κατηγορία πυρκαγιάς ορίζεται ως Ι30, Ι60 κ.λπ.
2. Η πυρκαγιά ξεκινά από το χώρο στον οποίο βρίσκεται ο αγωγός, οπότε επιβάλλεται η προστασία των καλωδιώσεων για να διατηρηθεί απρόσκοπτη η λειτουργία τους π.χ. φωτισμό κινδύνου, συστήματα συναγερμού, ιατρικά μηχανήματα κ.λπ. Οι αγωγοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως “αγωγοί Ε” και η κατηγορία πυρκαγιάς ορίζεται ως Ε30, Ε60 κλπ.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
K261 Αγωγός καλωδιώσεων, πυραντοχή από μέσα \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
K262 Αγωγός καλωδιώσεων, πυραντοχή από έξω \"Picture\"   Vorschau & Download
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
K26/K27 Συστήματα πυράντοχων αγωγών καλωδιώσεων