• Υλικά επικόλλησης & επιχρίσματα
  • Αστάρια
  • Διακοσμητικά επιχρίσματα
  • Χρώματα
  • Μονωτικά υλικά
  • Βύσματα μηχανικής στερέωσης
  • Υαλόπλεγμα & παρελκόμενα
  • Ειδικά τεμάχια ανάρτησης φορτίων