Knauf Knauf

Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας

Weiter

Greece

Στην Knauf μια από τις βασικές αρχές είναι ότι οι άνθρωποι μας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο. Αυτό σημαίνει η ασφάλεια και η προστασία σας είναι προτεραιότητα για εμάς. Εντούτοις, η νομοθεσία και οι οδηγίες εργασίας δεν είναι αρκετές από μόνες τους. Χρειαζόμαστε – ο καθένας από εμάς – να είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην ευημερία μας.

Το Πρότυπο Ασφάλειας Knauf είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση των επιδόσεών μας στην ασφάλεια και τη μείωση των ατυχημάτων σε ολόκληρη την εταιρεία. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Προτύπου Ασφάλειας στην εγκατάστασή σας είστε εσείς, όσο και η διοίκησή σας.

Σας εργαζόμενος στην Knauf, θέλουμε να εργάζεστε σε ένα περιβάλλον όπου οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια ελέγχονται με τον κατάλληλο τρόπο. Βιώστε λοιπόν το Πρότυπο. Γίνετε το υπόδειγμα για τους συναδέλφους σας και υποστηρίξτε τόσο αυτούς όσο και τη διοίκησή σας στην υλοποίηση και την αφοσίωση του Προτύπου Ασφαλείας της Knauf.

Μαζί θα κάνουμε την Knauf ένα ασφαλή χώρο εργασίας.

Manfred Grunke Alexander Knauf
Διευθύνων Σύμβουλος Διευθύνων Σύμβουλος
Gebr. Knauf KG Gebr. Knauf KG

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Greece

Η εταιρεία KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. δεσμεύεται για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων της, καθώς και κάθε ατόμου που επηρεάζεται από τις δραστηριότητές της. Δεσμεύεται :

 • να τηρεί απαρέγκλιτα την Ελληνική νομοθεσία και πρότυπα καθώς και τις απαιτήσεις του ομίλου Knauf σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία
 • να συμμορφώνεται με την πολιτική του Ομίλου Knauf για την Υγεία και Ασφάλεια
 • να ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών της, βελτιώνοντας συνεχώς το εργασιακό της περιβάλλον
 • να παρέχει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας με σκοπό την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
 • να εξαλείψει τους κινδύνους και να μειώσει τη διακινδύνευση στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • να προάγει και να υποστηρίζει τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους
 • να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Στόχος της είναι η πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, η παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος με ασφαλείς εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων της στη βέλτιστη δυνατή διαχείρισή τους. Θα συνεχίσει να παρέχει στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της την απαραίτητη κατάρτιση, εκπαίδευση και καθοδήγηση για την ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών καθώς και τον αναγκαίο προστατευτικό εξοπλισμό, εκεί όπου οι κίνδυνοι δεν μπορούν ρεαλιστικά να εξαλειφθούν.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια που τόσα χρόνια γίνεται στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας Knauf. Στο Σύστημα Ασφάλειας Knauf συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. Η εταιρεία καταγράφει όλες τις διαδικασίες που αφορούν στην ασφάλεια της εργασίας, αξιολογεί την εργασιακή της πρακτική με γνώμονα την ασφάλεια και βελτιώνει τα σημεία που πρέπει να αναθεωρεί κάθε χρόνο, στοχεύοντας πάντα σε μηδενικά ατυχήματα και στην εξάλειψη των ανασφαλών συνθηκών.

Κάθε εργαζόμενος της εταιρείας είναι πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα ασφάλειας και υπεύθυνος για την εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας Knauf, στην περιοχή εργασίας του.

Η εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλου του προσωπικού, ανεξαιρέτως, με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Καμία ανοχή στη σωματική τιμωρία, τη διανοητική ή σωματική κακοποίηση του προσωπικού, καμία σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση δεν είναι και δεν γίνεται αποδεκτή. Η εταιρεία προωθεί την ισότητα ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Στα πλαίσια αυτά δεσμεύεται να καταπολεμά οποιαδήποτε μορφή βίας ή εργασιακή παρενόχληση – μηδενική ανοχή στη βία – και να προστατεύει τους εργαζόμενους, από οποιαδήποτε σχετική συμπεριφορά εντός της εταιρείας. Επιπλέον, να στηρίζει τους εργαζόμενους που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία, προστατεύοντας την απασχόλησή τους στην εταιρεία με κάθε πρόσφορο μέσο ή προσαρμογή.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ανησυχίες ή να θίγουν ζητήματα άμεσα, στην HR Leader της εταιρείας, η οποία ορίζεται ως το «άτομο αναφοράς» για τέτοια περιστατικά. Ακολουθείται συγκεκριμένη κι από όλους κατανοητή διαδικασία για την ενδοεπιχειρησιακή αντιμετώπιση των συμπεριφορών παρενόχλησης.

Η Γενική Διεύθυνση δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά και έχει την τελική ευθύνη για την επιτυχημένη εφαρμογή του εν λόγω Συστήματος. Οι άνθρωποι της εταιρείας είναι το βασικό περιουσιακό της στοιχείο και η ασφάλεια και η ευημερία τους ο βασικός της στόχος.

Η KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε ζητά από τα εμπλεκόμενα μέρη και κάθε ενδιαφερόμενο, όπως ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.

Κατεβάστε την πολιτική της εταιρείας πατώντας εδώ

Greece
 • Η δήλωση πολιτικής Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας (ΕΥ&Α) στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για τη δέσμευσή μας στη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων και οποιουδήποτε άλλου επηρεάζεται από τις δραστηριότητές μας.
 • Είναι σημαντικό να καθοριστούν με σαφήνεια οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες για τη διαχείριση και την υλοποίηση της πολιτικής ΕΥ&Α, ώστε κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία σας να γνωρίζει ποιός είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τι.
 • Η εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις νομικές απαιτήσεις (μαζί με τυχόν άλλες νομικές υποχρεώσεις) που ισχύουν για τις δραστηριότητές της. Η εταιρεία θα πρέπει να θέτει σε εφαρμογή μια σαφώς τεκμηριωμένη διαδικασία για τον εντοπισμό, την εκτίμηση και την ενημέρωση των νομικών απαιτήσεων.
 • Κάθε δραστηριότητα της Knauf θα πρέπει να διαθέτει διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων που παρουσιάζει. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διαδικασίες εφαρμόζονται με συνέπεια και ενημερώνονται εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
 • Με ενεργό παρακολούθηση του εξοπλισμού και του εργασιακού σας περιβάλλοντος, μπορείτε να αναγνωρίσετε και να αποφύγετε ένα ατύχημα πριν αυτό συμβεί. Με την τήρηση αρχείου όλων των περιστατικών που συμβαίνουν, μπορείτε να ελέγξτε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα ξανασυμβούν.

Protipo 2
 • Κάθε εγκατάσταση της Knauf πρέπει να έχει σαφές και απλό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να περιγράφει πώς θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πώς μπορεί να αποφευχθεί περαιτέρω τραυματισμός και ζημία και πώς θα επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
 • Μια λίστα με το «τι πρέπει να γίνει» είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι τα σημαντικά καθήκοντα διεκπεραιώνονται και δεν παραλείπονται στην πορεία. Οι στόχοι που θέτουμε σε θέματα υγείας & ασφάλειας μάς δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε δράσεις και να διαθέτουμε πόρους με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να διασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα ελέγχων και πρακτικών υγείας και ασφάλειας.
 • Η κατάρτιση σχετικά με θέματα υγείας & ασφάλειας μπορεί να σώσει ζωές. Είτε πρόκειται για διαδικασίες πρώτων βοηθειών, ασκήσεις εκκένωσης είτε για το σωστό και ασφαλή τρόπο χειρισμού δυνητικά επικίνδυνων μηχανημάτων ή υλικών, λίγη εκπαίδευση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.
 • Καθορίζοντας μια πολιτική επικοινωνίας, η εταιρεία σας θα είναι σε θέση να προωθήσει σαφείς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, της διοίκησης και των εξωτερικών φορέων, όπως ρυθμιστικές αρχές, τοπικές κοινωνίες και επισκέπτες.

Protipo 3
 • Ένα συμβάν ορίζεται από την εταιρεία μας ως ένα γεγονός το οποίο έχει, ή θα μπορούσε να έχει, προκαλέσει ζημία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις βαθύτερες αιτίες ενός ατυχήματος και να μοιραζόμαστε τα διδάγματά μας με άλλους στην εταιρεία μας.
 • Οι τακτικοί έλεγχοι είναι ένας σημαντικός τρόπος να διαπιστωθεί εάν το εταιρικό σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας λειτουργεί αποτελεσματικά.
 • Οι διαδικασίες λειτουργικού ελέγχου βοηθούν στη διασφάλιση της τήρησης των προτύπων που στοχεύουμε να επιτύχουμε. Οι εκτιμήσεις κινδύνου εντοπίζουν κινδύνους που ελαχιστοποιούνται χάρις στις καλές διαδικασίες λειτουργικού ελέγχου.

Greece
 • Η δήλωση πολιτικής Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας (ΕΥ&Α) στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για τη δέσμευσή μας στη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων και οποιουδήποτε άλλου επηρεάζεται από τις δραστηριότητές μας.
 • Είναι σημαντικό να καθοριστούν με σαφήνεια οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες για τη διαχείριση και την υλοποίηση της πολιτικής ΕΥ&Α, ώστε κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία σας να γνωρίζει ποιός είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τι.
 • Η εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις νομικές απαιτήσεις (μαζί με τυχόν άλλες νομικές υποχρεώσεις) που ισχύουν για τις δραστηριότητές της. Η εταιρεία θα πρέπει να θέτει σε εφαρμογή μια σαφώς τεκμηριωμένη διαδικασία για τον εντοπισμό, την εκτίμηση και την ενημέρωση των νομικών απαιτήσεων.
 • Κάθε δραστηριότητα της Knauf θα πρέπει να διαθέτει διαδικασίες για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων που παρουσιάζει. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διαδικασίες εφαρμόζονται με συνέπεια και ενημερώνονται εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
 • Με ενεργό παρακολούθηση του εξοπλισμού και του εργασιακού σας περιβάλλοντος, μπορείτε να αναγνωρίσετε και να αποφύγετε ένα ατύχημα πριν αυτό συμβεί.
 • Με την τήρηση αρχείου όλων των περιστατικών που συμβαίνουν, μπορείτε να ελέγξτε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα ξανασυμβούν.

Protipo
 • Κάθε εγκατάσταση της Knauf πρέπει να έχει σαφές και απλό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τον τρόπο αποφυγής περαιτέρω τραυματισμού και ζημίας και τον τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
 • Μια λίστα με το «τι πρέπει να γίνει» είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι τα σημαντικά καθήκοντα διεκπεραιώνονται και δεν παραλείπονται στην πορεία. ΟΙ στόχοι που θέτουμε σε θέματα υγείας και ασφάλειας μάς δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε δράσεις και να διαθέτουμε πόρους με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να διασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα ελέγχων και πρακτικών υγείας και ασφάλειας.
 • Η κατάρτιση σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας μπορεί να σώσει ζωές. Είτε πρόκειται για διαδικασίες πρώτων βοηθειών, ασκήσεις εκκένωσης είτε για το σωστό και ασφαλή τρόπο χειρισμού δυνητικά επικίνδυνων μηχανημάτων ή υλικών, λίγη εκπαίδευση μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.
 • Καθορίζοντας μια πολιτική επικοινωνίας, η εταιρεία σας θα είναι σε θέση να προωθήσει σαφείς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, της διοίκησης και των εξωτερικών φορέων, όπως ρυθμιστικές αρχές, τοπικές κοινωνίες και επισκέπτες.
 • Ένα συμβάν ορίζεται από την εταιρεία μας ως ένα γεγονός το οποίο έχει, ή θα μπορούσε να έχει, προκαλέσει ζημία. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις βαθύτερες αιτίες ενός ατυχήματος και να μοιραζόμαστε τα διδάγματά μας με άλλους στην εταιρεία μας.

Odigies
 • Οι τακτικοί έλεγχοι είναι ένας σημαντικός τρόπος να διαπιστωθεί εάν το εταιρικό σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας λειτουργεί αποτελεσματικά.
 • Οι διαδικασίες λειτουργικού ελέγχου βοηθούν στη διασφάλιση της τήρησης των προτύπων που στοχεύουμε να επιτύχουμε. Οι αξιολογήσεις κινδύνου εντοπίζουν κινδύνους που ελαχιστοποιούνται χάρις στις καλές διαδικασίες λειτουργικού ελέγχου.