Συστήματα ξηράς δόμησης Αμφιλοχία

Συστήματα ξηράς δόμησης Αμφιλοχία

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην εκμάθηση και κάλυψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή εσωτερικών μη φερουσών τοιχοποιιών και επενδύσεων, εσωτερικών οροφών αναρτημένων από φέρουσα οροφή, με τη χρήση γυψοσανίδων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Καλύπτει τα συστήματα ξηράς δόμησης καθώς και τα συστήματα ποιότητας επιφανειών Q1-Q4 και απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που επιζητούν τεχνική εκπαίδευση για το σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων ξηράς δόμησης.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ανάγνωση, ερμηνεία και χρήση των εξειδικευμένων κατασκευαστικών λεπτομερειών, των ειδικών προδιαγραφών, στην επιλογή των κατάλληλων συστημάτων, τύπων γυψοσανίδας, μεταλλικών προφίλ και εξαρτημάτων, υλικών αρμολόγησης και επιχρισμάτων και τελικά στη χρήση των υλικών και εφαρμογή των κανόνων στην κατασκευή.

Περιεχόμενα

• Υλικά & εργαλεία ξηράς δόμησης

• Συστήματα τοιχοποιιών ξηράς δόμησης (W111, W112,W113, W115, W116, W623, W625)

• Παρελκόμενα τοιχοποιιών ξηράς δόμησης

• Συστήματα εσωτερικών επενδύσεων & θερμομόνωσης (W61, InTherm)

• Συστήματα τοιχοποιιών με ειδικές ανθεκτικές γυψοσανίδες Ultraboard

• Υλικά & τεχνικές αρμολόγησης (επίπεδα ποιότητας επιφανειών από Q1 έως Q4, φινίρισμα)

• Συστήματα Οροφών Ξηράς Δόμησης με γυψοσανίδα D11 (D112,D113, κατασκευή σκελετού και τοποθέτηση γυψοσανίδας, θυρίδα επίσκεψης)

• Κατασκευές με διάτρητη γυψοσανίδα Cleaneo (D127, τεχνολογία Cleaneo)

• Συστήματα επισκέψιμων οροφών (AMF, Danogips, Tiles, Ventatec) (παρουσίαση ποικιλίας υλικών, ιδιότητες, κατασκευή σκελετού εμφανούς και κρυφού συστήματος)

• Kαμπύλες κατασκευές, κατασκευή θόλου D19 (χρήση Router,Knaufixy)

• Βασικά στοιχεία ακουστικής, ηχομόνωσης & ορυκτοβάμβακες Knauf Insulation

• Βασικά στοιχεία πυραντοχής (πυράντοχα συστήματα ξηράς δόμησης)

• Τεχνική και κοστολογική σύγκριση συμβατικής τοιχοποιίας και συστημάτων ξηράς δόμησης.

Ομιλητής: Σεραφείμ Σμαράιδος
Ομιλητής: Αδαμάντιος Βασιλειάδης Υπεύθυνος εκπαίδευσης
Ομιλητής: Τρύφωνας Παπαγεωργίου Τεχνική & Εμπορική Υποστήριξη
Ομιλητής: Νάσος Μερλής Τεχνική & Εμπορική Υποστήριξη

Στόχος

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί:

• να διαβάσουν και να ερμηνεύσουν τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες των τεχνικών φυλλαδίων συστημάτων ξηράς δόμησης της Knauf ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του έργου

• να επιλέγουν και να προετοιμάζουν τα κατάλληλα υλικά για το έργο

• να υλοποιούν μη φέροντα χωρίσματα και επενδύσεις αλλά και μη φέρουσες αναρτημένες οροφές με τη χρήση γυψοσανίδας, παραδίδοντας την επιθυμητή τελική επιφάνεια του δομικού στοιχείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις

• να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ διαφορετικών διαθέσιμων συστημάτων δόμησης στην αγορά.

Δεδομένα

Ημερομηνίες:
Περίοδος: 3 Ημέρες
Έναρξη: 1η ημέρα 08:00π.μ.
Τέλος: 3. Ημέρα 16:00μ.μ.
Κόστη: 85,- € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Αιρθμός συμμετεχόντων: 18
Αριθμός σεμιναρίου: ΤΒ111
Τμήμα: Συστήματα τοιχοποιιών ξηράς δόμησης

Πληροφορίες

Σεμινάριο για:
  • Αλουμινάς
  • Γυψαδόρος
  • Ελαιοχρωματιστής
  • Εταιρεία μονώσεων
  • Ξυλουργείο
  • Οικοδόμος
  • Σιδεράς
  • Σοβατζής
  • Συνεργείο ξήρας δόμησης
Υπηρεσίες:
• Θεωρητικές παρουσιάσεις υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Επιδείξεις εφαρμογής υλικών και συστημάτων δόμησης.

• Παροχή γραφικής και ενημερωτικής ύλης για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων.

• Παροχή κατάλληλης ενδυμασίας (φόρμα εργασίας) και εργαλείων για τα σεμινάρια όπου προβλέπεται εκπαιδευτική εφαρμογή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Προαιρετικό πακέτο διαμονής κόστους 50€/συμμετέχοντα που καλύπτει διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

• Φιλοξενία στο σεμινάριο (πρόχειρο γεύμα, καφές, αναψυκτικό) σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική. • Φιλοξενία (καφές, αναψυκτικό) για τα σεμινάρια στο εκπαιδευτικό κέντρο στην Αττική.

• Έκδοση βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου & αναμνηστική φωτογραφία σε όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα εκτός των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται στη Αττική.

Χώροι:
Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα σεμινάρια πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

• με αποστολή αίτησης από τον εμπορικό συνεργάτη στα email: solutions@knauf.gr & Fax: 2642029112

• με καταχώριση των στοιχείων στην ειδική φόρμα

Με την παραλαβή της αίτησης ο συμμετέχων ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των ελεύθερων θέσεων και την καταχώριση της αίτησης συμμετοχής. Ο αιτών υποχρεούται να καταθέσει το χρηματικό κόστος για τη συμμετοχή του, σε τραπεζικό λογαριασμό , εντός τριών ημερών από την αίτηση και να αποστείλει το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης στα solutions@knauf.gr ή 2642029112 ώστε να θεωρηθεί έγκαιρη η συμμετοχή του.

Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίον μπορεί να γίνει η κατάθεση είναι:

ALPHA BANK IBAN: GR83 0140 1310 1310 0200 2004 848

Διευκρινίζουμε πως η μεταφορά όλων των συμμετεχόντων από τον τόπο διαμονής τους, καθώς και από το ξενοδοχείο προς το κέντρο εκπαίδευσης της εταιρείας στο εργοστάσιο θα γίνεται με μέσα των συμμετεχόντων.

Κατοχύρωση της εφαρμογής:

Υπάρχει η δυνατότητα έγγραφης ανάκλησης της συμμετοχής το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Στην περίπτωση αυτή η χρηματική κατάθεση θα ισχύσει για κάποια άλλη μελλοντική συμμετοχή εντός του ίδιου έτους. Αν η ανάκληση γίνει αργότερα ή ο ενδιαφερόμενος δεν παρουσιασθεί στο σεμινάριο, χάνει το συμβολικό ποσό συμμετοχής.

 

Στην περίπτωση που δεν θα συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων (8 συμμετέχοντες) τότε το σεμινάριο ενδέχεται να αναβληθεί. Η Knauf Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα αναβολής της διεξαγωγής κάποιου σεμιναρίου, κατά την απόλυτη κρίση της, κατόπιν έγκυρης ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων.

 

Χρηματική συμμετοχή

 

Βασικό επίπεδο

 

Κόστος εκπαίδευσης βασικού επιπέδου: Αμφιλοχία & Θεσσαλονίκη, 40€*/συμμετέχοντα. Το κόστος περιλαμβάνει την εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, φόρμα, μέτρα, μολύβια), πρόχειρο γεύμα και καφέ.

 

*Σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σε εργοταξιακούς χώρους (EN344), τα υποδήματα εργασίας θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Εφόσον ο συμμετέχοντας κατά την διάρκεια του σεμιναρίου δεν φέρει δικά του παπούτσια ασφαλείας, επιβαρύνεται με 45€ για την προμήθειά τους από το εκπαιδευτικό κέντρο της Knauf.

 

Κόστος προαιρετικού πακέτου διαμονής: Αμφιλοχία, Θεσσαλονίκη 50€/συμμετέχοντα που καλύπτει 3 διανυκτερεύσεις (Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη) και + μία ημέρα (Παρασκευή) για όσους μετέχουν στην εξέταση πιστοποίησης, σε μονόκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή.

 

Εξειδικευμένο επίπεδο

 

Τα σεμινάρια εξειδικευμένου επιπέδου είναι χωρίς χρέωση

 

«Πιστοποιημένο» επίπεδο

 

Το κόστος για την πιστοποίηση ικανότητας είναι 120€ και περιλαμβάνει το κόστος εξετάσεων, πιστοποίησης & έκδοσης «Πιστοποιητικού Ικανότητας» για 6 έτη, από την TUV Hellas.

 

Εγγραφή

Πόσα άτομα θέλετε να εγγράψετε?*