Ηχομόνωση με την Knauf

Ηχομονωτικά συστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Έννοιες

Ανακαλύψτε τι είναι σημαντικό στην ηχομόνωση.

Μια καλή ηχομόνωση προυποθέτει ερμητικά κλειστούς χώρους, αφού ως γνωστόν ο ήχος, όπως ο αέρας ή ακόμα και το νερό, έχει την ιδιότητα να ρέει μέσα από οπές. Έτσι, ακόμα και μία μικρή οπή θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για την αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης, όσο καλή και αν είναι αυτή. Τέτοιες οπές θα πρέπει να αποφεύγονται στις επιφάνειες αλλά και κοντά στις ακμές των δομικών στοιχείων. Η πολύ καλή σφράγιση των πιθανών οπών στις επιφάνειες συστημάτων ξηράς δόμησης εξασφαλίζεται με αρμολόγημα όλων των στρώσεων επικάλυψης. Σε περιοχές συνδέσεων με πλευρικά στοιχεία τυχόν κενά θα πρέπει να σφραγίζονται με ειδικό ελαστομερές υλικό.

Αερόφερτος ήχος

Ηχομόνωση από αερόφερτο ήχο

Μια καλή ηχομόνωση προυποθέτει ερμητικά κλειστούς χώρους, αφού ως γνωστόν ο ήχος, όπως ο αέρας ή ακόμα και το νερό, έχει την ιδιότητα να ρέει μέσα από οπές. Έτσι, ακόμα και μία μικρή οπή θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για την αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης, όσο καλή και αν είναι αυτή. Τέτοιες οπές θα πρέπει να αποφεύγονται στις επιφάνειες αλλά και κοντά στις ακμές των δομικών στοιχείων. Η πολύ καλή σφράγιση των πιθανών οπών στις επιφάνειες συστημάτων ξηράς δόμησης εξασφαλίζεται με αρμολόγημα όλων των στρώσεων επικάλυψης. Σε περιοχές συνδέσεων με πλευρικά στοιχεία τυχόν κενά θα πρέπει να σφραγίζονται με ειδικό ελαστομερές υλικό.

Rw: Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης

Ο σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης περιγράφει τη μείωση του θορύβου ανάμεσα σε δύο δωμάτια, οριζόντια ή κατακόρυφα (μόνωση τοίχου ή οροφής) χωρίς τη μετάδοση του ήχου από πλευρικούς δρόμους.

R’w: Σταθμισμένος φαινόμενος δείκτης ηχομείωσης

Ο σταθμισμένος φαινόμενος δείκτης ηχομείωσης περιγράφει τη συνολική μείωση του θορύβου ανάμεσα σε δύο χώρους συμπεριλαμβανομένων και των πλευρικών δρόμων μετάδοσης ήχου.

RL,w: Σταθμισμένος φαινόμενος δείκτης πλευρικής ηχομείωσης

Η πλευρική μετάδοση είναι η έμμεση μετάδοση του ήχου από το δωμάτιο ηχητικής εκπομπής στο δωμάτιο ηχητικής λήψης μέσω διαδρόμων που παρακάμπτουν το εξεταζόμενο κτιριακό στοιχείο.

Κτυπογενής ήχος

Ηχομόνωση από κτυπογενή ήχο

Ο ήχος που παράγεται λόγω κρούσης διαδίδεται στα πλευρικά στοιχεία όπως ακριβώς κι αυτός μέσω του αέρα. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να απομονώνονται με σφραγιστική ταινία από τους διπλανούς τοίχους οι περιοχές όπου έχουν γίνει εργασίες σπατουλαρίσματος πάνω από την ηχομονωτική στρώση. Τέτοιοι διαχωριστικοί αρμοί θα πρέπει επίσης να υπάρχουν στις πόρτες αλλά και στο κάτω μέρος των τοίχων, ώστε να αποτρέπεται η διάδοση των κρουστικών κυμάτων από το ένα δωμάτιο στο διπλανό του αλλά και μέσω του τοίχου στην οροφή και στα από πάνω δωμάτια.

Στην ηχομόνωση έναντι κρούσεων συμβάλλει καθοριστικά και ολόκληρη η οροφή, που σημαίνει ότι η επιλογή της κατάλληλης ψευδοροφής ή της επένδυσης οροφής έχει ιδιαίτερη σημασία στην ηχοπροστασία.

L’n,w: Σταθμισμένη κανονικοποιημένη ηχητική πίεση κτυπογενούς ήχου

Η σταθμισμένη κανονικοποιημένη ηχητική πίεση κτυπογενούς ήχου περιγράφει την ηχοστάθμη κάτω από οροφές όταν λειτουργεί επάνω στην οροφή μία πρότυπη γεννήτρια κτυπογενούς ήχου.

Μεγάλα μεγέθη του R’w δείχνουν τη μεγάλη μόνωση ενός τοίχου ή μιας οροφής. Αντίθετα μικρά μεγέθη του L’n,w δείχνουν υψηλή ικανότητα ηχομόνωσης κτυπογενούς ήχου.

ΔLw: Μείωση της στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου

Είναι η μείωση της σταθμισμένης κανονικοποιημένης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου που οφείλεται στην τοποθέτηση πρόσθετου δαπέδου ή επικαλύμματος δαπέδου.

Θόρυβος

Ηχοπροστασία από αερόφερτο θόρυβο εξωτερικών πηγών

  • LAeq,h: Ωριαία ισοδύναμη Α-ηχοστάθμη

Η ωριαία ισοδύναμη Α-ηχοστάθμη μέσα στους χώρους από εξωτερικές πηγές θορύβου (οδική κυκλοφορία, βιομηχανικές πηγές θορύβου, κλπ)

Ηχοπροστασία από τον αερόφερτο θόρυβο που παράγεται από εγκαταστάσεις

  • LpA: Α-ηχοστάθμη

Α-ηχοστάθμη μέσα στους χώρους από τη λειτουργία των ΗΜ εγκαταστάσεων.