Εσωτερικές οροφές

Οροφές σε μεταλλικό σκελετό

Πετάσματα οροφής και ανηρτημένος μεταλλικός σκελετός σε μία ή δύο στάθμες, μία η περισσότερες επάλληλες στρώσεις γυψοσανίδων, σχεδιασμός σκελετού μεγάλου ανοίγματος, οροφές με πετάσματα στερεωμένα σε αμφιέρειστο μεταλλικό σκελετό όπου η έδραση γίνεται στους περιμετρικούς τοίχους και όχι στην κύρια οροφή.

Στην περίπτωση των συστημάτων οροφής σε μεταλλικό σκελετό, οι γυψοσανίδες τοποθετούνται κατά κανόνα σε γωνία 90º ως προς τα μεταλλικά προφίλ, καθότι η δυσκαμψία τους είναι μεγαλύτερη στη διαμήκη διεύθυνση. Οι γυψοσανίδες στερεώνονται στο σκελετό με βίδες ξηράς δόμησης και αρμολογούνται με κατάλληλα υλικά πλήρωσης. Το πάχος και οι στρώσεις των γυψοσανίδων καθορίζονται από τις απαιτήσεις του σχεδιασμού.

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν απαιτήσεις πυροπροστασίας, ηχομόνωσης ή θερμομόνωσης, είναι δυνατόν να τοποθετείται στρώση μόνωσης πάνω από την οροφή.

Συστήματα

Σύστημα Περιγραφή Φωτογραφία Κείμενο CAD
D112 Oροφή γυψοσανίδας σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό CD:60x27x0,6mm \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
D113 Oροφή γυψοσανίδας σε ισόπεδο μεταλλικό σκελετό CD:60x27x0,6mm \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
D116 Oροφή γυψοσανίδας σε ανισόπεδο μεταλλικό σκελετό μεγάλου ανοίγματος UA:50x40x2mm + CD:60x27x0,6mm \"Picture\" Φύλλο δεδομένων Vorschau & Download
Σύστημα Τεχνικό φυλλάδιο Άποψη
D11 Συστήματα οροφών με γυψοσανίδες Knauf

Γενικά

Ψευδοροφές γυψοσανίδας σε σκελετό που είτε αναρτάται από την κύρια οροφή του κτιρίου μέσω αναρτήσεων, είτε εδράζει σε περιμετρικούς τοίχους. Στις ψευδοροφές γυψοσανίδας υπάρχει κενός χώρος μεταξύ της βάσης στερέωσης και της ανηρτημένης οροφής ο οποίος είναι διαθέσιμος για μόνωση και διάφορες εγκαταστάσεις.

 • Οι ψευδοροφές γυψοσανίδας προσφέρουν:
 • Δυνατότητα αρχιτεκτονικών συνθέσεων.
 • Ελευθερία επιλογής της στάθμης στερέωσης παρέχοντας χώρο για μόνωση και την ενσωμάτωση εγκαταστάσεων.
 • Δυνατότητα ρύθμισης του καθαρού ύψους των εσωτερικών χώρων και μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων θέρμανσης.
 • Επίτευξη καλύτερης ηχομόνωσης μεταξύ των ορόφων του κτιρίου.

Η κατασκευή των συστημάτων οροφής πρέπει να γίνεται με την χρήση όλων των επιμέρους εξαρτημάτων και των οδηγιών που δίνονται στα τεχνικά φυλλάδια της Knauf και στα σχετικά με την ξηρά δόμηση πρότυπα.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν:

 • Τη σειρά τοποθέτησης των πετασμάτων επικάλυψης και τη θέση των αρμών.
 • Επιλογή και αποστάσεις των εξαρτημάτων σύνδεσης.
 • Τους αρμούς κίνησης.
 • Το σχεδιασμό συνδέσεων.
 • Τις συνδέσεις για τα μη φέροντα διαχωριστικά.
 • Τη στερέωση πρόσθετων φορτίων/συγκεντρωμένων φορτίων.