Πεδία εφαρμογής

Το Knauf FE 60 Magic είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα για γέμισμα δαπέδων με βάση το ανθρακικό ασβέστιο, θειικό ασβέστιο και ειδικά πρόσμικτα.

Εφαρμόζεται ως σύστημα αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου αντί τσιμεντοκονίας πάνω σε σταθερό υπόβαθρο, σε πάχος 10mm έως 60mm καθώς και ως σύστημα αυτοεπιπεδούμενου πλωτού δαπέδου πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση σε πάχος 35mm έως 60mm.

Είναι κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή με μηχανή και προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησης µεγάλης ποικιλίας τελικών δαπέδων.

Σύστημα αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου αντί τσιμεντοκονίας

  • Εφαρμογή Knauf FE 60 Magic σε πάχος 10 ως 60mm.

Το υλικό εφαρμόζεται πάνω σε σταθερό υπόβαθρο, σε ελάχιστο πάχος 10mm και μέγιστο πάχος 60mm με αποτέλεσμα το τελικό δάπεδο να είναι συνδεδεμένο με το υπόβαθρο και να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι το δάπεδο να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ανάπτυξη φορτίων.

Το πάχος στρώσης του κονιάματος δεν επηρεάζει την δυνατότητα ανάληψης φορτίων.

Σύστημα αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου αντί τσιμεντοκονίας πάνω σε διαχωριστική μεμβράνη

  • Εφαρμογή Knauf FE 60 Magic σε πάχος 30 ως 60mm

Το υλικό εφαρμόζεται σε υπόβαθρα που απαιτείται προετοιμασία ή είναι προβληματικά (π.χ. δάπεδα με ρύπους, λάδια, χαμηλής αντοχής κ.α.). Στο κατάλληλα επεξεργασμένο υπόβαθρο, τοποθετείται το εμποτισμένο χαρτί διάστρωσης, ειδική μεμβράνη Knauf Schrenzlage η οποία διαχωρίζει το αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο από το υπόβαθρο.

Με αυτό τον τρόπο γίνεται εφαρμογή του υλικού και πάνω από ξύλινα δάπεδα. Το ελάχιστο πάχος του αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου είναι 30mm και το μέγιστο 60mm.

Σύστημα αυτοεπιπεδούμενου πλωτού δαπέδου πάνω από μονωτικές πλάκες

  • Εφαρμογή Knauf FE 60 Magic σε πάχος 35 ως 60mm

Το υλικό εφαρμόζεται πάνω σε οριζόντιες επιφάνειες από διογκωμένη πολυστερίνη τύπου τουλάχιστον EPS 100. Προσφέρει οικονομία, άνεση και τη θαλπωρή στους ενοίκους, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και την ηχομόνωση της κατασκευής.

Αν το υπόβαθρο εμφανίζει αποκλίσεις μεγαλύτερες των 10mm ή υπάρχουν εμφανείς σωληνώσεις, καλωδιώσεις κ.α., τότε εφαρμόζεται εξισωτική στρώση με Knauf FE 60 Magic σε πάχος ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Προηγείται η διαχωριστική μεμβράνη (KΝΑUF Schrenzlage) στις μονωτικές πλάκες και περιμετρικά του χώρου της εφαρμογής του αυτοεπιπεδούμενου δαππεδου.

Ελάχιστο πάχος κονιάματος 35mm και μέγιστο πάχος κονιάματος 60mm.

Σύστημα αυτοεπιπεδούμενου πλωτού δαπέδου πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση

  • Εφαρμογή Knauf FE 60 Magic σε πάχος 35 ως 60mm

Εφαρμογή του υλικού πάνω σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το πάχος του κονιάματος δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 35mm πάνω απο το σωλήνα θέρμανσης, ενώ το συνολικό πάχος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60mm.

Σε περίπτωση εφαρμογής του υλικού σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση πάνω σε υφιστάμενο ξύλινο δάπεδο τότε προηγείται εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με το σύστημα αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου αντί τσιμεντοκονίας πάνω σε διαχωριστική μεμβράνη.