Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση υλικού

Απαιτούνται περίπου 17kg/cm/m2 FE 60 Magic για κάλυψη ενός τετραγωνικού μέτρου επιφάνειας. Η Κατανάλωση αφορά σε ξηρά κονία χωρίς τον υπολογισμό της φύρας.

Πυκνότητα (ξηρού κονιάματος) 1200-1300 kg/m3 Αντοχή σε θλίψη ≥ 20 MPa
Πυκνότητα (ξηρού τελικού δαπέδου) 1800-1950 kg/m3 Αντοχή σε κάμψη ≥ 5 MPa
Απόδοση ξηρού κονιάματος Αντοχή σε ευφελκισμό >1,7Ν/mm2
Από 100 Kg ξηρού κονιάματος ~ 60 λίτρα Θερμική αγωγιμότητα 1 W/mK
Από σακκί 30Kg ~ 17,5 λίτρα Μέτρο ελαστικότητας (μέτρο του Young) 28400 MPa
Βατότητα επιφάνειας μετά από 6 ώρες
Χρόνος εργασιμότητας: ~ 100 min Μερική φόρτιση επιφάνειας μετά από 24 ώρες
Κατανάλωση (για 1cm πάχος αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου) περίπου 17 kg/m2